fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА MY PERNIK

I. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. My Pernik е собственик на ПРИДЕС ЕООД

1.2. ПРИДЕС ЕООД е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с код по БУЛСТАТ 202754008

Седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. Стоян Миленков 3

Имейл адрес: prideseood@gmail.com

Телефон: +359 896 812 534

1.3. Терминологични бележки за нуждите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ:

ПРИДЕС ЕООД” – ПРИДЕС ЕООД;

MY PERNIK” – https://mypernik.bg и https://mypernik.com;

ПОСЕТИТЕЛ” или “ПОТРЕБИТЕЛ” – физическo лицe, използващo https://mypernik.bg и https://mypernik.com;

ПРАВА” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на https://mypernik.bg и https://mypernik.com, която се предоставя на ПОСЕТИТЕЛЯ;

ОБЩИ УСЛОВИЯ” – правилата, които ПОСЕТИТЕЛЯ на https://mypernik.bg и https://mypernik.com приема при използването му.

1.4. Уеб сайтът MY PERNIK и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на MY PERNIK предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко ПОСЕТИТЕЛЯ не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на MY PERNIK, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

2. MY PERNIK съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на ПОСЕТИТЕЛЯ.

III. ДОСТЪП

3.1. ПРИДЕС ЕООД не гарантира постоянното функциониране на MY PERNIK.

3.2. ПРИДЕС ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за ПОСЕТИТЕЛЯ.

3.3. ПРИДЕС ЕООД си запазва правото да пренасочва ПОСЕТИТЕЛЯ към други страници в интернет, които се контролират от ПРИДЕС ЕООД. В този случай за ПОСЕТИТЕЛЯ ще важат ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, посочени в тези страници.

3.4. ПРИДЕС ЕООД си запазва правото да пренасочва ПОСЕТИТЕЛЯ към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ПРИДЕС ЕООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. БИЗНЕС КАТАЛОГ

4.2. Услугата “Услуги” представлява изпращане на информация в писмен вид посредством e-mail, предоставен от ПОТРЕБИТЕЛ на определена, избрана от същия ПОТРЕБИТЕЛ тема, ежедневно през 10-дневен период от време, започващ на дата, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.3. Услугите са разпределени в 10 теми, обхващащи различни области на правото, като информацията от всяка тема се предоставя на 10 последователни и смислово обособени части.

4.4. Посредством интерфейса на уебсайта MY PERNIK ПОТРЕБИТЕЛ може да направи поръчка за услугата публикуване на обява, избирайки конкретна услуга и натискайки бутона “Поръчай”, “Финализирай” или бутон с еквивалентно значение.

4.5. Договорът за предоставяне на услугата се счита за сключен в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ заплати, цената на съответната услуга, посочена за всяка конкретна обява на уебсайта MY PERNIK.

4.6. ПРИДЕС ЕООД приема плащания по следните начини:

1) по банков път чрез превод по сметката ни;

4.7. При успешно заплащане на услугата ПРИДЕС ЕООД изпращам e-mail на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес с потвърждение за поръчката.

4.8. Услугите се предоставят под формата на информационни материали на избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ тематика.

4.9. Материалите се изпращат в 10 последователно дни на e-mail адреса, предоставен от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на поръчка за услугата.

4.10. Изпълнението на договора се счита за започнало в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ получи на своя e-mail адрес първото съобщение.
ПОТРЕБИТЕЛЯ няма възможност да се откаже от договора и да иска връщане на заплатената цена на услугата.

4.16. Въпреки че ПРИДЕС ЕООД полага постоянни усилия да предоставя актуална и точна информация чрез “Услугите”, то по никакъв начин не предоставя и категорично отрича всякакви изрични или конклудентни гаранции или декларации по отношение на тази информация, нейната точност, пълнота или честотата, с която същата бива актуализирана. ПОСЕТИТЕЛЯ се съгласява, че ПРИДЕС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в съдържанието на “Услугите”. ПРИДЕС ЕООД не гарантира, че:

“Услугите” ще отговорят на Вашите очаквания;

резултатите, които могат да бъдат получени при използването  на “Услугите”, ще бъдат точни и надеждни.

4.17.  При никакви обстоятелства ПРИДЕС ЕООД или който и да е от неговите членове, служители или представители не носят отговорност, пряко или непряко , за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби, възникнали в резултат от или във връзка с неактуална информация, включена в информационните материали, изпращани в изпълнение на услугата, както и за погрешно усвояване на същата от ПОТРЕБИТЕЛ, или за вреди възникнали от използването или доверието  в “Услугите”, mypernik.bg, или друг уебсайт, към който е направена електронна препратка, или каквато и да е информация, получена чрез такъв сайт, или от невъзможността такъв сайт да бъде използван.

4.18. “Услугите” може да съдържат електронни препратки към уебсайтове на трети лица, които са предоставени за удобство на ПОСЕТИТЕЛИТЕ. ПРИДЕС ЕООД не гарантира и не носи отговорност за каквато и да е информация, налична на уебсайта, към който води препратката.

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. ПРИДЕС ЕООД се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за ПОСЕТИТЕЛЯ, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. ПРИДЕС ЕООД не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на MY PERNIK информация.

5.2. Информацията, намираща се на MY PERNIK, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет/консултация. Всякакви действия на ПОСЕТИТЕЛЯ, свързани със защита на неговите ПРАВА и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.

5.3. Информацията, предоставена на MY PERNIK е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и вземането предвид на множество факти от конкретната житейска ситуация, които няма как да бъдат описани на MY PERNIK. Това е причината, поради която ПРИДЕС ЕООД не носи никаква отговорност, в случай че ПОСЕТИТЕЛЯ се довери на информация, предоставена на MY PERNIK, и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за ПОСЕТИТЕЛЯ настъпят вреди.

5.4. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ПРИДЕС ЕООД чрез електронна поща (e-mail) или през MY PERNIK, включително, но не само, ПОСЕТИТЕЛЯ приема, че:

5.5. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

5.6. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

5.7. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ПРИДЕС ЕООД може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. ПРИДЕС ЕООД следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. ПРИДЕС ЕООД, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на ПОСЕТИТЕЛЯ на MY PERNIK, чрез настоящите условия за използването му.

6.2. С оглед необходимостта от предоставянето на услугата “каталог” и допълнителните услуги по т.6.1 от общите условия, ПРИДЕС ЕООД събира и обработва лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в това число e-mail адрес и три имена. За нуждите на техническото обработване на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИДЕС ЕООД може да записва информация върху крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, поръчващ дадена обява посредством технологията “бисквитки”/”cookies”. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси, уникално разпределени са към ПОТРЕБИТЕЛЯ и могат да бъдат разчетени единствено от уеб сървъра, който ги е разпределил.

6.3. ПРИДЕС ЕООД, чрез MY PERNIK, събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България и според регистрацията си като администратор на лични данни.

VII. „БИСКВИТКИ”

7. MY PERNIK използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на ПОСЕТИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯ има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. mypernik.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки MY PERNIK, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

VIII. ЗАЩИТА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

8.1. MY PERNIK има стриктна и дисциплинирана политика за защита на малолетните и непълнолетните:

8.2. Събиране, употреба и показване на техните лични данни, както и на данните на техните семейства не се извършва.

IX. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

9. Посочената на MY PERNIK и използваната в каталога информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ПРИДЕС ЕООД, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, ПОСЕТИТЕЛЯ има възможност да се обърне към екипа на ПРИДЕС ЕООД и да посочи несъответствието. ПРИДЕС ЕООД си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

10. ПРИДЕС ЕООД запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява ПОСЕТИТЕЛЯ за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, публикувани на MY PERNIK.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА MY PERNIK

11. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “ПРАВА” на MY PERNIK е интелектуална собственост на ПРИДЕС ЕООД. Използването й, без позволението на ПРИДЕС ЕООД, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

XII. РУБРИКАТА “КАТАЛОГ”

12.1. Статиите (“ПРАВА”) от рубриката “Каталог” са интелектуална собственост на техните автори. Те имат правото по всяко време да поискат от ПРИДЕС ЕООД да ги премахне от MY PERNIK. ПРИДЕС ЕООД и неговия MY PERNIK са само платформа за показването им.

12.2. ПРИДЕС ЕООД не носи никаква отговорност за, включително, но не само, грешки, пропуски, непълноти и т.н. в съдържанието им, както и кражба на интелектуална собственост.

12.3. С изпращането на статията си през рубриката “Каталог”, авторите безусловно се съгласяват и заявяват, че са наясно със следното:

12.3.1. Статиите им минават проверка на фактологическо, смислово и стилово ниво от Юридическия екип на ПРИДЕС ЕООД преди публикуването им на MY PERNIK.

12.3.2. Статиите може да не бъдат публикувани или върнати за редакция от автора им, ако не отговарят на посочените на MY PERNIK изисквания и настоящите общи условия.

12.3.3. Статиите ще бъдат публикувани на MY PERNIK, когато ПРИДЕС ЕООД прецени, според своя график и календар.

12.3.4. Статиите ще имат последващи актуализации и промени с оглед естеството на предлаганата информация, които актуализации и промени могат да се правят, както само от Юридическия екип на ПРИДЕС ЕООД, така и съвместно с автора на дадена статия.

XIII. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

13.1. ПРИДЕС ЕООД, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на ПОСЕТИТЕЛЯ.

13.2. ПРИДЕС ЕООД гарантира, че изпращането на съобщения до ПОСЕТИТЕЛЯ става само след изрична заявка от страна на ПОСЕТИТЕЛЯ през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, ПОСЕТИТЕЛЯ се съгласява да получава известия за новите ПРАВА, публикувани на MY PERNIK.

13.3. ПОСЕТИТЕЛЯ има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 13.2.

13.4. ПРИДЕС ЕООД си запазва правото да влиза във връзка с ПОСЕТИТЕЛЯ за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

13.5. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ПРИДЕС ЕООД във връзка с MY PERNIK, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

13.6. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на MY PERNIK и нивото на проекта.

13.6. При поискване от страна на конкретен ПОСЕТИТЕЛ, посочените допитвания/анкети, към него, ще бъдат прекратени от страна на ПРИДЕС ЕООД.

XIV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

14. ПРИДЕС ЕООД не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която MY PERNIK събира през посещенията на ПОСЕТИТЕЛЯ. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на MY PERNIK и ПОСЕТИТЕЛЯ от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

XV. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

15. С използването на MY PERNIK и информацията в него, ПОСЕТИТЕЛЯ изразява безусловното си съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ срещу което получава правото да използва безплатно MY PERNIK за лични и нетърговски цели.

XVI. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Дейността, която ПРИДЕС ЕООД, извършва чрез MY PERNIK се контролира от следните държанив органи, към които ПОСЕТИТЕЛЯ може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg

Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg

Последна редакция: 17.08.2019 г.